WEDNESDAY SKILLS 2021

Playland Ice Rye, NY

Wednesday Skills – Squirt/PW/Bant ’21

Rye, NY

Date

Wednesdays 9/15 - 11/10

Ages

'07, '08, '09, '10, '11, '12

Time

4pm - 5pm

S3-21