WEDNESDAY SKILLS 2022

Playland Ice Rye, NY

Wednesday Skills – Squirt/PW/Bant ’22

Rye, NY

Date

Wednesdays 9/14 - 11/9

Ages

'08, '09, '10, '11, '12, '13

Time

4pm - 5pm

S1-22